KWESTIONARIUSZ - Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021

ERASMUS+

Pracownik UR może aplikować tylko na jeden wyjazd, należy wybrać właściwą opcję


Dane uczestnika
Stopień/Tytuł naukowy:
Nazwisko:

Nazwisko rodowe:

Imię / Imiona:

Płeć

Adres stały: Ulica lub miejscowość wraz z numerem domu oraz mieszkania:

Kod pocztowy:

Poczta:

Telefon komórkowy:

Adres e-mail (osobisty):

Data urodzenia:

Miejsce urodzenia:

Narodowość:

Numer dowodu osobistego:

Doświadczenie dydaktyczne nauczyciela: Doświadczenie zawodowe pracownika:


Dydaktyka
Kolegium
Instytut/Centrum
(proszę wpisać nazwę) :

Inna jednostka
(pozawydziałowa - proszę podać nazwę np. CJO, Dział Kształcenia, itp. lub nie dotyczy):

Dyscyplina wiedzy: Obowiązkowe dla pracowników będących nauczycielami akademickimi. proszę wybrać z tego wykazu

Pracownik etatowy?:
Wpisz umowę:

Pracownik:


Czy prowadził/a Pan/i zajęcia dydaktyczne w języku obcym dla studentów Erasmusa w ostatnim roku akademickim?:

Wyjazdy
Planowane miejsce wyjazdu: Należy podać uczelnię partnerską (wykaz na stronie UR) Należy podać uczelnię partnerską lub inną instytucję organizującą szkolenie (wykaz na stronie UR) (Kraj, miasto)

Planowany termin wyjazdu (max. 7 dni z podróżą): Proszę wybrać termin wraz z podróżą, zakładając, że podróż będzie trwała 2 dni, natomiast pobyt w instytucji partnerskiej:
- od 2 do 5 dni roboczych w uczelniach UE
- 5 dni roboczych w krajach poza UE
Proszę wybrać termin wraz z podróżą, zakładając, że podróż będzie trwała 2 dni, natomiast pobyt w instytucji partnerskiej:
- od 2 do 5 dni roboczych w uczelniach UE
- 5 dni roboczych w krajach poza UE
od do

Zgodnie z zasadami programu Erasmus+ oraz koniecznością utrzymania dobrej współpracy z instytucjami partnerskimi o wyjazd mogą starać się wyłącznie osoby posługujące się odpowiednią znajomością języków obcych. Umiejętności te mogą zostać sprawdzone.
W jakim języku prowadzone będą zajęcia (wymagany poziom znajomości języka obcego - min. B2):
Zgodnie z zasadami programu Erasmus+ oraz koniecznością utrzymania dobrej współpracy z instytucjami partnerskimi o wyjazd mogą starać się wyłącznie osoby posługujące się odpowiednią znajomością języków obcych. Umiejętności te mogą zostać sprawdzone. W jakim języku odbędzie się szkolenie (wymagany poziom znajomości języka obcego - min. B1):

Znajomość języków obcych
  Brak A1 A2 B1 B2 C1 C2
J. angielski
J. niemiecki
J. hiszpański
J. włoski
InnyJaki?

Planowany indywidualny program
Czy poprzez specjalistyczne kursy metodyczne lub działania typu job shadowing
będzie Pan/i podnosić własne kompetencje dydaktyczne?:


Planowany indywidualny program nauczania. Proszę napisać tematykę 8 godzin zajęć dydaktycznych - ściśle związanych z bieżącą działalnością dydaktyczną (8 tematów po 1 godz. lub 4 tematy po 2 godz.) - jakie zostaną przeprowadzone dla studentów uczelni partnerskiej. Jest to podstawowe kryterium kwalifikacji pracowników na wyjazd. Planowany indywidualny program szkolenia (proszę szczegółowo na każdy dzień pobytu rozpisać planowany program szkolenia podwyższającego kwalifikacje zawodowe. Jest to podstawowe kryterium kwalifikacji pracowników na wyjazd. Celem wyjazdu nie może być nawiązanie współpracy, przeprowadzanie rozmów o współpracy ani udział w konferencji. Szkolenie musi podnieść kwalifikacje zawodowe pracownika) - należy wypełnić w języku polskim

Załączniki:
Aplikowanie pracownika na wyjazd staje się zobowiązaniem do tego, aby wyjazd przyczynił się m.in. do:
  • opracowania nowych materiałów dydaktycznych,
  • opracowania wspólnych programów nauczania z uczelnią partnerską,
  • przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych/kursów w językach obcych,
  • przygotowania projektów międzynarodowych,
  • podnoszenia kwalifikacji zawodowych
Pracownicy, którzy już byli uczestnikami programu Erasmus w ciągu ostatnich 5 lat akademickich (dydaktyka, szkolenie) powinni dołączyć do wydrukowanego kwestionariusza nw. załącznik(i). Osoby wyjeżdżające po raz pierwszy wybierają "nie dotyczy"

Załączniki:

Pole wymagane
Opis korzyści/efektów, będących wynikiem poprzednich wyjazdów

Pole wymagane
Nie dotyczy


Niniejszym oświadczam, że

Pole wymagane
zapoznałem/am się z zasadami Programu Erasmus+

Pole wymagane
wyrażam zgodę na wyjazd ze świadomością, że Program Erasmus+ nie pokrywa w całości kosztów utrzymania za granicą, a jedynie różnicę w kosztach utrzymania pomiędzy Polską a krajem uczelni/instytucji przyjmującej. Pozostałą część kosztów utrzymania pokryję z własnych środków.