Elektroniczna rekrutacja do Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego

Dane Kandydata
Nazwisko:

Imiona:

PESEL:

Data urodzenia:

Miejsce urodzenia:

Województwo:Adres e-mail (osobisty):

Telefon (osobisty):

Dane Rodziców/Opiekunów prawnych
Dane matki/prawnej opiekunki: Nazwisko:

Imię:

Wykształcenie:

Wykonywany zawód:

Miejsce pracy:

Telefon komórkowy:

Telefon stacjonarny:

Adres e-mail (osobisty):

Dane ojca/prawnego opiekuna: Nazwisko:

Imię:

Wykształcenie:

Wykonywany zawód:

Miejsce pracy:

Telefon komórkowy:

Telefon stacjonarny:

Adres e-mail (osobisty):

Miejsce zamieszkania ucznia
Uczeń mieszka z:Adres
Miejsce zameldowania
kandydata:
Miejscowość,   Ulica,   Nr domu/Nr mieszkania: /

Kod pocztowy,   Poczta:

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Miejsce zamieszkania
kandydata:
Miejscowość,   Ulica,   Nr domu/Nr mieszkania: /

Kod pocztowy,   Poczta:

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Dane dotyczące gimnazjum
Gimnazjum, w którym aktualnie się uczę: Nazwa Gimnazjum:

Adres gimnazjum:

W gimnazjum uczę się następujących języków obcych: język kontynuowany po szkole podstawowej:

język kontynuowany w gimnazjum od podstaw:Dokument potwierdzający przedłożę wraz z podaniem.

Wybór profilu
W Dwujęzycznym Liceum Uniwersyteckim wybieram profil klasy:Deklaracja wyboru drugiego języka obcego
(innego niż j. angielski):Wszyscy uczniowie uczą się języka angielskiego w zwiększonym wymiarze godzin.
Informacje dodatkowe
Uczeń będzie uczęszczał na zajęcia
WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE:


Uczeń będzie uczęszczał na zajęcia:

Uczeń posiada orzeczenie o dyslekcji/dysgrafii:

Uczeń posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności:

Uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

Niniejszym:

Pole wymagane
Zobowiązuję się do dostarczenia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń z OKE o wynikach testów ośmoklasistów w terminie zgodnym z kalendarzem rekrutacji

Pole wymagane
Przyjmuję do wiadomości, że warunkiem przyjęcia do Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego jest uczestnictwo w teście kompetencji lingwistycznych. Zostanie on przeprowadzony w dniu wskazanym w kalendarzu rekrutacji

Pole wymagane
Zobowiązuję się niezwłocznie dostarczyć papierową wersję wydrukowanego formularza do sekretariatu Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego (UR, kampus Rejtana, budynek A0, p. 264 b)- dopuszcza się przesłanie skanu podpisanego dokumentu i dostarczenie oryginału w późniejszym terminie

Pole wymagane
Zobowiązuję się dostarczyć potwierdzony przez szkołę odpis ocen za I półrocze z klasy VIII wraz z dokumentami aplikacyjnymi

Pole wymagane
W związku z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity : Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach (elektronicznych i papierowych) związanych z rekrutacją do Liceum Uniwersyteckiego w Rzeszowie dla celów rekrutacji w Liceum Uniwersyteckim. Oświadczam, że wszystkie podane dane są zgodne z prawdą i stanem faktycznym. Dane te podaję dobrowolnie i mam świadomość przysługującego mi prawa do danych oraz ich poprawienia. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych jest Liceum Uniwersyteckie w Rzeszowie.