FORMULARZ REKRUTACYJNY
Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego – droga do wysokiej jakości kształcenia

Dane studenta
Imię:

Nazwisko:

Numer albumu:

Płeć:

Osoba niepełnosprawna?:

Studia:


Semestr (w chwili przystąpienia do projektu):

Wydział:

Kierunek:

Średnia ocen:

Forma wsparcia:

Telefon kontaktowy:

Adres e-mail:

Niniejszym oświadczam, że

Pole wymagane
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych - RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w związku z uczestnictwem w projekcie Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego – droga do wysokiej jakości kształcenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w projekcie. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych oraz możliwości ich poprawiania. Administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.