REJESTRACJA W SYSTEMIE

Kontakt do komisji rekrutacyjnych

Ważne informacje dot. obywateli polskich, którzy posiadają maturę uzyskaną za granicą oraz obcokrajowców

Opłata rekrutacyjna

Instrukcja dla kandydatów rejestrujących się w systemie IRK

Najczęściej zadawane pytania

Wykaz wymaganych dokumentów

W celu rejestracji w systemie IRK należy:
 1. Wybrać opcję REJESTRACJA, a następnie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Rzeszowski. Wybór przycisku NIE WYRAŻAM ZGODY uniemożliwi rejestrację w systemie.
 2. Założyć osobiste konto rejestracyjne (identyfikatorem konta jest numer PESEL kandydata, a jeśli kandydat nie posiada numeru PESEL - jedenastocyfrowy numer wygenerowany przez system IRK).
 3. Wpisać hasło dostępu, które kandydat wybiera w procedurze rejestracji w systemie IRK. Jest to bardzo ważny moment - hasło należy zachować do późniejszego wykorzystania w kolejnych etapach procesu rekrutacji. Jest ono jedyną formą autoryzacji użytkownika systemu, w związku z tym nie wolno udostępniać go osobom trzecim. Uniwersytet Rzeszowski nie odpowiada za skutki udostępnienia tego hasła, w szczególności za zmiany zapisów autoryzowane tym hasłem.
 4. Wprowadzić odpowiednie dane, zgodnie z opisem widocznym w formularzu.
 5. Zaznaczyć wszystkie przedmioty zdawane na egzaminie maturalnym lub egzaminie dojrzałości, zgodnie z poniższymi zasadami:
  • kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. "starej matury" wpisuje uzyskane w części pisemnej i ustnej oceny;
  • kandydat legitymujący się świadectwem maturalnym uzyskanym w trybie tzw. "nowej matury" zaznacza wszystkie przedmioty zdawane na egzaminie, ich poziom oraz wpisuje uzyskane wyniki.
 6. Zaznaczyć wszystkie przedmioty na świadectwie ukończenia szkoły średniej i wpisać ich oceny.
 7. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na niektóre kierunki jest zobowiązany do zapisu na odpowiedni egzamin lub test (oraz odpowiedzieć na ewentualne pytania wymagane przy rekrutacji).
 8. Dokonać wyboru kierunków oraz formy studiów. Kandydat może się zarejestrować na dowolną liczbę kierunków.
  Przy zapisie na studia stacjonarne i niestacjonarne danej formy kształcenia (tj. I stopień, II stopień, jednolite magisterskie) danego kierunku opłata jest jedna.
Rejestrację internetową uznaje się za wiążącą po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych, wyborze kierunku studiów, wniesieniu opłaty rekrutacyjnej oraz uzyskaniu przez uczelnię potwierdzenia bankowego o wpływie tej opłaty na konto uczelni.

Komisja rekrutacyjna w momencie dostarczenia przez kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia na studia kompletu dokumentów, sprawdza poprawność wpisanych do systemu IRK danych. Wszelkie konsekwencje związane z błędnym wypełnieniem pól formularzy internetowych, ich niewypełnieniem lub podaniem informacji nieprawdziwych ponosi kandydat.